ป้ายกำกับ: ฝึกอบรมอาชีพ

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ (ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และสบู่เหลว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

อบต.เมืองใหม่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ (ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และสบู่เหลว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครอบครัว