1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

การบริการพื้นฐาน

             – การคมนาคม

–  ถนนทางหลวงแผ่นดิน (ลาดยาง)         1    สาย

–  ถนนทางหลวงชนบท (ลาดยาง)           2    สาย

–  ถนนทางหลวงโยธาธิการ                   2    สาย

–  ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้าน  (โยธาธิการ)    1   สาย

–  ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน            9   สาย

–  ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน        2    สาย

              การโทรคมนาคม

 – ตู้โทรศัพท์สาธารณะ      4  แห่ง

–  เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม   4   แห่ง

               ไฟฟ้า

–  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง   จำนวน     13   หมู่บ้าน

–  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  มีใช้จำนวน   1,542     ครัวเรือน

                แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  (ทั้งตำบล)

–  ฝาย                                        10       แห่ง

–  บ่อโยก                                      16      แห่ง

–  ประปาหมู่บ้าน                            10       แห่ง

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  -แหล่งน้ำธรรมชาติ

1.ลำน้ำมอ  ไหลผ่านพื้นที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4, บ้านโนนสูงเปลือย หมู่ที่ 1, บ้านสันติสุขหมู่ที่ 13, บ้านมอใต้ หมู่ที่ 9,  การใช้ประโยชน์ในการทำนาในฤดูฝน เลี้ยงสัตว์ และเพื่อการอุปโภค น้ำไหลลงแม่น้ำพอง

2.ลำห้วยไผ่ ไหลผ่านบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10, บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 การใช้ประโยชน์ในการทำนาในฤดูฝน ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ มีฝายดินกั้นน้ำเป็นช่วง ๆ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ไม่สามารถกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี น้ำไหลลงลำห้วยยาง เขตบ้านกุดแท่น ตำบลกุดสะเทียน

3.ลำห้วยตาล ไหลผ่าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10, บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12, บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4, บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 5,การใช้ประโยชน์ในการทำนาในฤดูฝน ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์   มีฝายดินกั้นน้ำเป็นช่วง ๆ  ไม่สามารถกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี น้ำไหลลงลำน้ำมอ

4.ลำห้วยบักเฒ่า ไหล่ผ่าน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4, บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 5, บ้านหนองทุ่งมนหมู่ที่ 3, บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 11, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 15 มีน้ำใช้ได้เฉพาะฤดูฝน  มีการขุดลอกเป็นช่วง ๆ ใช้ในการทำนาในฤดูฝน  ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ น้ำไหลลงลำน้ำมอตอนล่าง

5.ลำห้วยทราย  ไหลผ่านบ้านม่วงแก้ว หมู่ที่ 7, บ้านมอใต้ หมู่ที่ 9 ใช้ในการทำนาในฤดูฝน ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ มีน้ำใช้ได้เฉพาะฤดู น้ำไหลลงลำน้ำมอ

6. บึง  หนองและอื่นๆ                      20 แห่ง

–  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  (ทั้งตำบล)

–  ฝาย                                        10   แห่ง

–  บ่อโยก                                     16   แห่ง

–  ประปาหมู่บ้าน                            10   แห่ง

    – ที่ดินสาธารณะประโยชน์

ลำดับหมู่ที่บ้านชื่อที่สาธารณะการใช้ทำประโยชน์เนื้อที่
ไร่งานวา
13หนองทุ่งมนทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์55403/10
23หนองทุ่งมนป่าช้าสาธารณะประโยชน์ป่าช้าสาธารณะประโยชน์23134
33หนองทุ่งมนหนองหมากแอะ สาธารณะประโยชน์หนองน้ำสาธารณะประโยชน์29270
43หนองทุ่งมนยอดห้วยบงสาธารณะประโยชน์ยอดห้วยบงสาธารณะประโยชน์1037
54หนองม่วงหนองหินสาธารณะประโยชน์หนองหินสาธารณะประโยชน์4214
64หนองม่วงที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านหนองม่วงป่าชุมชนที่สาธารณะประโยชน์62199
74หนองม่วงโคกหนองกอโจดสาธารณะประโยชน์โคกหนองกอโจดสาธารณะประโยชน์3860
84หนองม่วงป่าช้าสาธารณะประโยชน์ป่าช้าสาธารณะประโยชน์71292
95ชมพูทองป่าช้าสาธารณะประโยชน์ป่าช้าสาธารณะประโยชน์44198
106โนนสง่าสระน้ำสาธารณะประโยชน์สระน้ำสาธารณะประโยชน์228
119มอใต้กุดบัวสาธารณะประโยชน์สระน้ำสาธารณะประโยชน์565
129มอใต้โคกป่าม่วงป่าชุมชนสาธารณะประโยชน์12944
1310โนนสว่างทำเลเลี้ยงสัตว์หนองโพนเก้า สาธารณะประโยชน์ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่371147/10
1410โนนสว่างหนองขอนจิกหนองขอนจิก29335
1510โนนสว่างหนองนกทาป่าช้าป่าช้าสาธารณะประโยชน์79112
1612ห้วยไผ่ที่สาธารณะประโยชน์ป่าชุมชน1447
1712ห้วยไผ่ที่สาธารณะประโยชน์ที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน10
1812ห้วยไผ่ลานหินสาธารณะประโยชน์ป่าชุมชนสาธารณะประโยชน์12
1912ห้วยไผ่ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านห้วยไผ่ป่าชุมชนสาธารณะประโยชน์14347
2012ห้วยไผ่ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ป่าช้าสาธารณะประโยชน์13256

———————————————–