2.1  อาชีพ

  – ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

– ร้อยละ  90  ประกอบอาชีพ  ด้านการเกษตร

– ร้อยละ  10  ประกอบอาชีพ  รับราชการและรับจ้างทั่วไป

               2.1.1 กลุ่มอาชีพในชุมชน

 1. กลุ่มทอผ้า(บ้านหนองทุ่งมน)
 2. กลุ่มเจียระไนพลอย (บ้านหนองทุ่งมน, บ้านหนองม่วง, บ้านห้วยไผ่)
 3. กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน (บ้านหนองทุ่งมน)
 4. กลุ่มพันธุ์ดี ปี 52 (บ้านหนองทุ่งมน)
 5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (บ้านหนองม่วง)
 6. กลุ่มร้อยพวงมาลัย (บ้านหนองม่วง)
 7. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ (บ้านชมพูทอง)
 8. กลุ่มจักรสาน (บ้านโนนสง่า, บ้านม่วงแก้ว)
 9. กลุ่มสมุนไพรไทย (บ้านมอใต้)
 10. กลุ่มแปรรูปขนม (บ้านห้วยไผ่)
 11. กลุ่มดอกไม้จัน (บ้านห้วยไผ่)
 12. กลุ่มไพหญ้า (บ้านห้วยไผ่)

———————————————–