จำนวนหมู่บ้าน

          หมู่บ้านในเขต  อบต. (เต็มหมู่บ้าน) มี  8 หมู่   ได้แก่

หมู่ที่   3  บ้านหนองทุ่งมน

หมู่ที่   4   บ้านหนองม่วง

หมู่ที่   5 บ้านชมพูทอง

หมู่ที่   6 บ้านโนนสง่า

หมู่ที่   9 บ้านมอใต้

หมู่ที่   10   บ้านโนนสว่าง

หมู่ที่   11    บ้านทุ่งพัฒนา

หมู่ที่   12    บ้านห้วยไผ่

หมู่บ้านในเขต  อบต.  (บางส่วนเป็นเทศบาล) มี 5 หมู่   ได้แก่

หมู่ที่   2 บ้านเมืองใหม่

หมู่ที่   7 บ้านม่วงแก้ว

หมู่ที่   8 บ้านศรีเมืองใหม่

หมู่ที่   14    บ้านศรีเจริญ

หมู่ที่   15    บ้านดอนหัน

     ท้องถิ่นอื่นในตำบล คือ เทศบาล 1 แห่ง   คือ  เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

  ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 5,675 คน   แยกเป็ชาย 2,868 คน  หญิง 2,807 คน