1. สภาพทั่วไป

         1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต     

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่  มีพื้นที่อยู่ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู  ตามทางหลวงหมายเลข  228  ประมาณ  33  กิโลเมตร ที่ทำการตั้งอยู่ที่  หมู่  10  บ้านโนนสว่าง  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ    ติดต่อตำบลกุดสะเทียน  และตำบลหนองแก  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่หลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด T D 097836  ไปทางทิศตะวันออก  ผ่านลำห้วยยาง  บริเวณพิกัด  T D 097838  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามหลักเขต  สิ้นสุดที่หลักเขตที่  2  บริเวณพิกัด  T D 160857  รวมระยะทางประมาณ  8.3  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก      ติดต่อตำบลหัวนา  และตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  และตำบลหนองบัวใต้  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่หลักเขตที่  2 บริเวณพิกัด  T D 160857  ไปทางทิศใต้ตามหลักเขตผ่านทุ่งนาและทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  7022  บริเวณพิกัด T D 157830  ไปทางทิศใต้  ผ่านทุ่งนา  และสันโคก  ถึงลำห้วยทราย  ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยทราบสิ้นสุดที่หลักเขตที่  3  บริเวณพิกัด  T D 161762  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  5  กิโลเมตร

ทิศใต้        ติดต่อตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่หลักเขตที่  3  บริเวณพิกัด  T D 161762  ไปทางทิศตะวันตกตามหลักเขต  ผ่านทุ่งนา  และลำห้วยทราย  ถึงบริเวณพิกัด  T D 102747  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามหลักเขต  ผ่านทุ่งนา  สิ้นสุดที่หลักเขตที่  4  บริเวณพิกัด  T D 095757  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  7  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดตามตำบลหันนางงาม  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่หลักเขตที่  4  บริเวณพิกัด  T D 096751  ไปทางทิศเหนือตามลำน้ำมอ  สิ้นสุดที่หลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด  T D 097836  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  10  กิโลเมตร

เนื้อที่

ตำบลเมืองใหม่มีเนื้อที่ประมาณ  58.3  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 36,437.5  ไร่

ภูมิประเทศ  ประกอบด้วย

–   พื้นที่นา                       22,561     ไร่

–   พื้นที่ไม้ผล           2,216               ไร่

–   พื้นที่ป่า                       8,414               ไร่

–   พื้นที่ป่าชุมชน               1,956              ไร่

–   ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่น้ำ

1.3 จำนวนหมู่บ้าน

                          –   จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. เต็มหมู่บ้าน  8 หมู่   ได้แก่

หมู่ที่   3     บ้านหนองทุ่งมน

หมู่ที่   4      บ้านหนองม่วง

หมู่ที่   5 บ้านชมพูทอง

หมู่ที่   6 บ้านโนนสง่า

หมู่ที่   9 บ้านมอใต้

หมู่ที่   10    บ้านโนนสว่าง

หมู่ที่   11    บ้านทุ่งพัฒนา

หมู่ที่   12    บ้านห้วยไผ่

–   จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  บางส่วนเป็นเทศบาล 5 หมู่   ได้แก่

หมู่ที่   2 บ้านเมืองใหม่

หมู่ที่   7 บ้านม่วงแก้ว

หมู่ที่   8 บ้านศรีเมืองใหม่

หมู่ที่   14    บ้านศรีเจริญ

หมู่ที่   15    บ้านดอนหัน

         1.4 ท้องถิ่นอื่นในตำบล

           –   จำนวนเทศบาล 1 แห่ง   คือ  เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

         1.5 ประชากร

                        –  ประชากรทั้งสิ้น 5,675 คน   แยกเป็นชาย 2,868 คน  หญิง 2,807 คน

–  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 97.34 คน / ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนประชากร รวม จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
หมู่ 1 บ้านโนนสงเปลือย นายบุญร่วม  รักภักดี
หมู่ 2 บ้านเมืองใหม่ นายสุวรรณ  สายธนู 1 1 2 4
หมู่ 3 บ้านหนองทุ่งมน นายอำคา  บุญคำ 599 550 1,149 290
หมู่ 4 บ้านหนองม่วง นายสกล  หาญเชิงชัย 323 331 654 177
หมู่ 5 บ้านชมพูทอง นางหวานใจ  สาริยา 359 374 733 201
หมู่ 6 บ้านโนนสง่า นายณรงค์  บรรเทา 260 225 485 119
หมู่ 7 บ้านม่วงแก้ว นายสุวรรณ  ไข่ษรศักดิ์ 143 143 286 128
หมู่ 8 บ้านศรีเมืองใหม่ นายมนตรี  จันนา 41 47 88 43
หมู่ 9 บ้านมอใต้ นายโพธิ์ทอง  โทแก้ว

(กำนันตำบลเมืองใหม่)

268 267 535 139
หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง นายบุญกว้าง  ศรสำโรง 291 268 559 146
หมู่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา นายอรรถพล  นิลไสล 279 294 573 133
หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ นายสมควร  กาภูคำ 256 260 516 129
หมู่ 13 บ้านสันติสุข นายประกอบ  โกศล
หมู่ 14 บ้านศรีเจริญ นายฉลาด  การะฐา 42 43 85 29
หมู่ 15 บ้านดอนหัน นายคำตุ่น กางกัลยา 6 4 10 4
รวม 13 หมู่บ้าน   2,868 2,807 5,675 1,542

ที่มา : สำนักงานทะเบียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

3.ด้านเศรษฐกิจ

          รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร ตาม จปฐ. ปี 2557

หมู่ที่ พื้นที่ จปฐ. ปี 2557
ต่อครัวเรือน (บาท) ต่อคน (บาท)
หมู่ 3 บ้านหนองทุ่งมน 206,118 52,827
หมู่ 4 บ้านหนองม่วง 225,501 67,180
หมู่ 5 บ้านชมพูทอง 221,487 63,783
หมู่ 6 บ้านโนนสง่า 207,178 66,297
หมู่ 7 บ้านม่วงแก้ว 236,372 100,458
หมู่ 8 บ้านศรีเมืองใหม่ 294,309 109,510
หมู่ 9 บ้านมอใต้ 226,679 60,379
หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง 204,880 57680
หมู่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา 250,011 64,185
หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ 214,906 63,268
หมู่ 14 บ้านศรีเจริญ 209,545 66,812
  เฉลี่ยทั้งตำบล 214,906 63,268

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2557

      

         2.1  อาชีพ

                 – ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

– ร้อยละ  90  ประกอบอาชีพ  ด้านการเกษตร

– ร้อยละ  10  ประกอบอาชีพ  รับราชการและรับจ้างทั่วไป

               2.1.1 กลุ่มอาชีพในชุมชน

 1. กลุ่มทอผ้า(บ้านหนองทุ่งมน)
 2. กลุ่มเจียระไนพลอย (บ้านหนองทุ่งมน, บ้านหนองม่วง, บ้านห้วยไผ่)
 3. กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน (บ้านหนองทุ่งมน)
 4. กลุ่มพันธุ์ดี ปี 52 (บ้านหนองทุ่งมน)
 5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (บ้านหนองม่วง)
 6. กลุ่มร้อยพวงมาลัย (บ้านหนองม่วง)
 7. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ (บ้านชมพูทอง)
 8. กลุ่มจักรสาน (บ้านโนนสง่า, บ้านม่วงแก้ว)
 9. กลุ่มสมุนไพรไทย (บ้านมอใต้)
 10. กลุ่มแปรรูปขนม (บ้านห้วยไผ่)
 11. กลุ่มดอกไม้จัน (บ้านห้วยไผ่)
 12. กลุ่มไพหญ้า (บ้านห้วยไผ่)

3. ด้านสภาพสังคม

               3.1 การศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรง

 1. โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน
 2. โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 3. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
 4. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
 5. โรงเรียนบ้านมอใต้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 2 ศูนย์

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง-ชมพูทอง       ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านชมพูทอง
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเศษมงคล              ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่งมน

 

              3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                        –  มีวัด/สำนักสงฆ์  9  แห่ง

1.วัดวิเศษมงคล หมู่ที่ 3  บ้านหนองทุ่งมน

2.วัดทุ่งสว่างคงคา หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง

3.วัดป่าบูรพาราม หมู่ที่ 6 บ้านโนนสง่า

4.วัดบูรณศรีมาราม หมู่ที่ 9 บ้านมอใต้

5.วัดสุริยวิทยาราม หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง

6.วัดเวฬุวนาราม หมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่

7.วัดป่าอัมพวัน หมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่

8.วัดป่าโชติการาม หมู่ที่ 14 บ้านศรีเจริญ

9.สำนักสงฆ์อรุโณธรรม หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่งมน

               3.3  การสาธารณสุข

                        –  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่  1  แห่ง

–  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  11  หมู่บ้าน

     3.4. ด้านสวัสดิการสังคม

การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในเขตอบต.เมืองใหม่ พ.ศ. 2557

 

ประเภท จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ (ราย)
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 528
เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 137
เงินเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 10
รวม 675

หมายเหตุ  ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2557

    3.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– สมาชิก อปพร.  135  คน

– ทีมกู้ชีพกู้ภัย     18   คน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

4.1 การบริการพื้นฐาน

               4.1.1 การคมนาคม

                        –  ถนนทางหลวงแผ่นดิน(ลาดยาง)            1      สาย

–  ถนนทางหลวงชนบท (ลาดยาง)                 2      สาย

–  ถนนทางหลวงโยธาธิการ                          2      สาย

–  ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้าน  (โยธาธิการ)     1         สาย

–  ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน                  9       สาย

–  ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน                           2         สาย

               4.1.2 การโทรคมนาคม

–  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                    4  แห่ง

–  เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม           4   แห่ง

               4.1.3 ไฟฟ้า

–  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง   จำนวน     13        หมู่บ้าน

–  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  มีใช้จำนวน   1,542     ครัวเรือน

                4.1.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  (ทั้งตำบล)

–  ฝาย                                        10   แห่ง

–  บ่อโยก                                     16  แห่ง

–  ประปาหมู่บ้าน                            10         แห่ง

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แหล่งน้ำธรรมชาติ

1.ลำน้ำมอ  ไหลผ่านพื้นที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4, บ้านโนนสูงเปลือย หมู่ที่ 1, บ้านสันติสุข

หมู่ที่ 13, บ้านมอใต้ หมู่ที่ 9,  การใช้ประโยชน์ในการทำนาในฤดูฝน เลี้ยงสัตว์ และเพื่อการอุปโภค น้ำไหลลง

แม่น้ำพอง

2.ลำห้วยไผ่ ไหลผ่านบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10, บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 การใช้ประโยชน์ในการทำนาในฤดูฝน ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ มีฝายดินกั้นน้ำเป็นช่วง ๆ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ไม่สามารถกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี น้ำไหลลงลำห้วยยาง เขตบ้านกุดแท่น ตำบลกุดสะเทียน

3.ลำห้วยตาล ไหลผ่าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10, บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12, บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4, บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 5,การใช้ประโยชน์ในการทำนาในฤดูฝน ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์   มีฝายดินกั้นน้ำเป็นช่วง ๆ  ไม่สามารถกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี น้ำไหลลงลำน้ำมอ

4.ลำห้วยบักเฒ่า ไหล่ผ่าน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4, บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 5,  บ้านหนองทุ่งมน

หมู่ที่ 3, บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 11, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 15 มีน้ำใช้ได้เฉพาะฤดูฝน  มีการขุดลอกเป็นช่วง ๆ ใช้ในการทำนาในฤดูฝน  ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ น้ำไหลลงลำน้ำมอตอนล่าง

5.ลำห้วยทราย  ไหลผ่านบ้านม่วงแก้ว หมู่ที่ 7, บ้านมอใต้ หมู่ที่ 9 ใช้ในการทำนาในฤดูฝน ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ มีน้ำใช้ได้เฉพาะฤดู น้ำไหลลงลำน้ำมอ

 1. บึง  หนองและอื่นๆ                      20 แห่ง

 

              5.2  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  (ทั้งตำบล)

–  ฝาย                                        10   แห่ง

–  บ่อโยก                                     16  แห่ง

–  ประปาหมู่บ้าน                            10         แห่ง

     5.3  ที่ดินสาธารณะประโยชน์

ลำดับ หมู่ที่ บ้าน ชื่อที่สาธารณะ การใช้ทำประโยชน์ เนื้อที่
ไร่ งาน วา
1 3 หนองทุ่งมน ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ 55 403/10
2 3 หนองทุ่งมน ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ 23 1 34
3 3 หนองทุ่งมน หนองหมากแอะ สาธารณะประโยชน์ หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ 29 2 70
4 3 หนองทุ่งมน ยอดห้วยบงสาธารณะประโยชน์ ยอดห้วยบงสาธารณะประโยชน์ 103 7
5 4 หนองม่วง หนองหินสาธารณะประโยชน์ หนองหินสาธารณะประโยชน์ 4 2 14
6 4 หนองม่วง ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านหนองม่วง ป่าชุมชนที่สาธารณะประโยชน์ 62 1 99
7 4 หนองม่วง โคกหนองกอโจดสาธารณะประโยชน์ โคกหนองกอโจดสาธารณะประโยชน์ 38 60
8 4 หนองม่วง ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ 71 2 92
9 5 ชมพูทอง ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ 44 1 98
10 6 โนนสง่า สระน้ำสาธารณะประโยชน์ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ 2 28
11 9 มอใต้ กุดบัวสาธารณะประโยชน์ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ 5 65
12 9 มอใต้ โคกป่าม่วง ป่าชุมชนสาธารณะประโยชน์ 129 44
13 10 โนนสว่าง ทำเลเลี้ยงสัตว์หนองโพนเก้า สาธารณะประโยชน์ ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ 37 1 147/10
14 10 โนนสว่าง หนองขอนจิก หนองขอนจิก 29 3 35
15 10 โนนสว่าง หนองนกทาป่าช้า ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ 79 1 12
16 12 ห้วยไผ่ ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน 14 47
17 12 ห้วยไผ่ ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน 10
18 12 ห้วยไผ่ ลานหินสาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชนสาธารณะประโยชน์ 12
19 12 ห้วยไผ่ ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านห้วยไผ่ ป่าชุมชนสาธารณะประโยชน์ 14 3 47
20 12 ห้วยไผ่ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ 13 2 56

 

 1. 6. ด้านการเมืองและการบริหาร

6.1. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่       

       กระบวนการบริหารงานบุคคล

           คณะผู้บริหาร                  

 1. นายประพันธ์ มาลาศรี    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
 2. นายสมบูรณ์ เมฆวัน               รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
 3. นายคำจันทร์ ทาดี         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่                    สมาชิกสภา อบต.
 4.                      4. นายชัยรัตน์ ขานยา        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
 1. นายธงชัย ตัวสระเกษ    ประธานสภา อบต.
 2. นายคำพาย ศรีไพร               รองประธานสภา อบต.
 3. นางอรทัย   นิลนามะ      สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
 4. นายชัยพล ธนะปาน      สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
 5. นายสุด ป้องเรือ            สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
 6. นายประไพ คุณรักษ์      สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
 7. นายสุพรรณ มุดไธสง    สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
 8. นายอภิสิทธิ์ ศรีสงคราม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
 9. นายสกล ป้านภูมิ           สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
 10. นายศูนย์ แก้วกาโศก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
 11. นางหนูเจียม พรมลา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
 12. นางสินีนุช   สมานจิตร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
 13. นางดอกรัก สุต้น                สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
 14. นายไพฑูรย์   ถาวะโร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
 15. นายวินัย แก้วมงคล            สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
 16. นายนิคม ดานะ          สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
 17. นางสาวบังอร ป้านภูมิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
 18. นายบุญเผื่อน ตะเคียน        สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
 19. นายวิชัย อาสาชะนา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
 20. นายสถิตย์ สวัสดี                สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
 21. นายนุกูล รัตน์ปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
 22. นายโสวาท มีที          สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
 23. นายประเสริฐ ดอกไม้เงิน     สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
 24. นายอุทิศ จันทร         สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
 25. นายหนูเติม ขันวิชัย           สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
 26. นางสาวัฒนาภรณ์ ครากกระโทก         สมาชิกสภา อบต.หมู่15

6.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

6.2.1 การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มทุกประเภท                      16        กลุ่ม

แยกประเภทมกลุ่ม

–  กลุ่มอาชีพ                     12        กลุ่ม

–  กลุ่มออมทรัพย์                  8         กลุ่ม

              6.2.2 จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

              องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่  มีพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย  ซึ่งลักษณะของประชากรที่อาศัยอยู่จะเป็นลักษณะกึ่งสังคมเมือง  และพื้นที่เหมาะแก่การขยายความเจริญของการค้าขายและอุตสาหกรรม  และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ก็ตั้งอยู่ติดกับถนน สายหลัก  หมายเลข  228  หนองบัวลำภู – ชุมแพ  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสำหรับการจัดตั้งตลาดศูนย์กลางร้านค้าชุมชน           เพื่อจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าหัตถกรรมต่างๆ  ให้กับผู้ที่ผ่านไป–มาและเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนผลิต  ผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดมากขึ้น ทำให้เกิดรายได้ในชุมชน

              6.2.3  แหล่งท่องเที่ยว

                   1.ศาลปู่แก้ว หนองโพนเก้า  ตั้งอยู่ที่ เส้นทางถนนสายอุดร – ชุมแพ  บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่      เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  คุ้มครองปกป้กรักษาให้มีความปลอดภัย มีผู้คนให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก  ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการสักการบูชา จัดพิธีทำบุญขอพรให้โชคลาภ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

                  2.บ้านสวนน้ำรีสอร์ท (อ.อินเตอร์)  ตั้งอยู่ที่ 133 บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู เส้นทางหลวงหมายเลข 228 ถนนสายอุดร-ชุมแพ เป็นสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่น มีบริการสระว่ายน้ำ  ฟิสเนส  ปั่นจักรยานออกกำลังกาย แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  และบริการห้องพัก ห้องสัมมนา