วิสัยทัศน์ (vision)การพัฒนาท้องถิ่น 

“องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น และสังคมสงบสุข

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้
  4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  5. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

6.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.เพื่อให้เกิดการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง