นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ (ว่าง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ (ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ (ว่าง)
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ (ว่าง)