การศึกษา

– โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน

  1. โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน
  2. โรงเรียนบ้านหนองม่วง
  3. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
  4. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
  5. โรงเรียนบ้านมอใต้

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 2 ศูนย์ฯ

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง-ชมพูทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านชมพูทอง
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเศษมงคล  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่งมน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                        –  มีวัด/สำนักสงฆ์  9  แห่ง

1.วัดวิเศษมงคล           หมู่ที่ 3  บ้านหนองทุ่งมน

2.วัดทุ่งสว่างคงคา         หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง

3.วัดป่าบูรพาราม          หมู่ที่ 6 บ้านโนนสง่า

4.วัดบูรณศรีมาราม        หมู่ที่ 9 บ้านมอใต้

5.วัดสุริยวิทยาราม        หมู่ที่ 10 บ้านโนนสว่าง

6.วัดเวฬุวนาราม          หมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่

7.วัดป่าอัมพวัน             หมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่

8.วัดป่าโชติการาม         หมู่ที่ 14 บ้านศรีเจริญ

9.สำนักสงฆ์อรุโณธรรม    หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่งมน

การสาธารณสุข

–  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่  1  แห่ง

–  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  11  หมู่บ้าน

ด้านสวัสดิการสังคม

การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในเขต อบต.เมืองใหม่ พ.ศ. 2557

ประเภทจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ (ราย)
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ528
เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ137
เงินเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์10
รวม675

หมายเหตุ  ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2557

   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– สมาชิก อปพร.  135  คน

– ทีมกู้ชีพกู้ภัย     18   คน