แหล่งน้ำธรรมชาติ
1. ลำน้ำมอ ไหลผ่านพื้นที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4, บ้านโนนสูงเปลือย หมู่ที่ 1, บ้านสันติสุข
หมู่ที่ 13, บ้านมอใต้ หมู่ที่ 9, การใช้ประโยชน์ในการทำนาในฤดูฝน เลี้ยงสัตว์ และเพื่อการอุปโภค น้ำไหลลงแม่น้ำพอง
2. ลำห้วยไผ่ ไหลผ่านบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10, บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 การใช้ประโยชน์ในการทำนาในฤดูฝน ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ มีฝายดินกั้นน้ำเป็นช่วง ๆ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ไม่สามารถกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี น้ำไหลลงลำห้วยยาง เขตบ้านกุดแท่น ตำบลกุดสะเทียน
3. ลำห้วยตาล ไหลผ่าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10, บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12, บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4, บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 5,การใช้ประโยชน์ในการทำนาในฤดูฝน ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ มีฝายดินกั้นน้ำเป็นช่วง ๆ ไม่สามารถกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี น้ำไหลลงลำน้ำมอ

4.ลำห้วยบักเฒ่า ไหล่ผ่าน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4, บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 5, บ้านหนองทุ่งมน
หมู่ที่ 3, บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 11, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 15 มีน้ำใช้ได้เฉพาะฤดูฝน มีการขุดลอกเป็นช่วง ๆ ใช้ในการทำนาในฤดูฝน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ น้ำไหลลงลำน้ำมอตอนล่าง
5.ลำห้วยทราย ไหลผ่านบ้านม่วงแก้ว หมู่ที่ 7, บ้านมอใต้ หมู่ที่ 9 ใช้ในการทำนาในฤดูฝน ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ มีน้ำใช้ได้เฉพาะฤดู น้ำไหลลงลำน้ำมอ

  1. บึง หนองและอื่นๆ (20 แห่ง)
    – แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น (ทั้งตำบล)
  • ฝาย 10 แห่ง
  • บ่อโยก 16 แห่ง
  • ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง