แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน และ การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความ จำเป็นในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)