ประกาศกำหนดสมัยประชุม

ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เมืองใหม่

หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.เมืองใหม่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสภา อบต.เมืองใหม่