โครงการ อบต.เมืองใหม่ พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ อบต.เมืองใหม่ พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่าง  เดือนกุมภาพันธ์  –  มีนาคม  ๒๕๖๖  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ทัศนคติที่ดี ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตตำบลเมืองใหม่

สรุปจำนวนกลุ่มเป้าหมาย/ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่  จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 373 คน

สรุปผลกิจกรรมที่ดำเนินการ

 • รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
  1. ประเด็นความปัญหา / ต้องการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา)
  1.1 ปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในชุมชน จำนวน 23 เรื่อง
  1.2 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 10 เรื่อง
  1.3 ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบน้ำประปา จำนวน 5 เรื่อง
  1.4 ระบบท่อระบายน้ำ จำนวน 6 เรื่อง
  1.5 ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างด้วยโซล่าเซลล์ จำนวน 8 เรื่อง

  2. ประเด็นความปัญหา / ต้องการ ด้านการเกษตร
  2.1 ขุดลอกคลองส่งน้ำ ลำห้วย จำนวน 4 เรื่อง
  2.2 ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน 3 เรื่อง

  3. ประเด็นความปัญหา / ต้องการ ด้านความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในชุมชน
  3.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 3 เรื่อง
  3.2 ปัญหายาเสพติด จำนวน 1 เรื่อง

  4. ประเด็นความปัญหา / ต้องการ ด้านอื่นๆ
  4.1 ก่อสร้างอาคาร / ศาลาพักศพ จำนวน 2 เรื่อง
  4.2 ปัญหาน้ำเสียในหมู่บ้าน จำนวน 1 เรื่อง
  4.3 ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง จำนวน 1 เรื่อง
  4.5 ของบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จำนวน 2 เรื่อง
 • รับชำระค่าธรรมเนียม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียม เก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ)
 • ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป