กิจกรรมประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบาย

  วันที่  27 ธันวาคม 2565 นายประพรรณ์  พลศักดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่  โดยมีสร้างความเข้าใจและปลุกจิตสำนึกในเรื่อง ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาล งาน โอกาสสำคัญต่างๆ

วันที่ 30 มกราคม 2566 ในการประชุมประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากร นายประพรรณ์  พลศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้เน้นย้ำ การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 
ในการนี้ นายธนดล  ประเสริฐศิลป์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ลดความเสี่ยง  การทุจริต  รวมทั้งยกระดับผลการประเมิน  ITA ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

วันที่ 3 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และนายประพรรณ์  พลศักดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ยึดถือปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ให้มีความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญ ปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตอย่างเคร่งครัด