รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การดำเนินการตาม นโยบายการพิจารณาวางแผนอัตรากำลังสอดรับกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร

2. การดำเนินการตามนโยบายการบรรจุและแต่งตั้ง

3. การดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ วินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4. การดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร

5. การดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมในที่ทำงาน

โครงการทำบุญตักบาตร สานสัมพันธ์ สร้างสุข เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมสานสัมพันธ์ สุขสันต์วันเกิด