แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

  • กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

วันที่ 3 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และนายประพรรณ์  พลศักดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ยึดถือปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ให้มีความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญ ปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตอย่างเคร่งครัด

  • กิจกรรมทำบุญตักบาตร สานสัมพันธ์ สร้างสุข เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา อบต. บุคลากรในองค์กร ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริม สืบทอดประเพณีอันดีงามรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง เกิดประโยชน์สูงสุด

  • ส่งเสริมและสนับสนุนจัดส่งข้าราชการบรรจุใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่

เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการที่สำคัญในการปฏิบัติราชการ